Giới thiệu

ĐỘI SAU XÁM

Cải thiện cuộc sống của mọi người – đó là những gì chúng tôi đang hướng tới.

Và để cải thiện, chúng ta cần phải phát minh và đổi mới.

Đó là lý do tại sao chúng tôi tham gia vào mọi giai đoạn đơn lẻ để mang lại những ý tưởng và đổi mới mang tính cách mạng cho mọi người – từ xác định, phát triển đến tiếp thị – để ý tưởng thực sự cải thiện cuộc sống.

TẦM NHÌN ASCENTEUS:

Là tổ chức hàng đầu thế giới về đổi mới và ươm tạo công nghệ bằng cách tập trung vào việc thương mại hóa nhanh chóng các giải pháp và sản phẩm

Để phát triển tài sản trí tuệ đẳng cấp thế giới cho công ty cũng như khách hàng bằng cách hình thành và duy trì đội ngũ nhân tài đẳng cấp thế giới.